Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is toegevoegd als addendum aan de privacyverklaring van de Diamant Groep en is van toepassing vanaf 1 september 2023. De privacyverklaring is ook beschikbaar via de website van Diamant-Groep : https://diamant-groep.nl/
Diamant-Groep behoudt zich het recht voor om dit addendum te herzien en aan te passen.
De laatste wijziging dateert van 3 augustus 2023.

Contact
Diamant-groep, met adres Zevenheuvelenweg 14 5048 AN Tilburg, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke.
Met vragen omtrent deze privacyverklaring en de bescherming van je persoonsgegevens in het algemeen kan je contact opnemen met de Diamant-groep via het e-mailadres privacy@diamant-groep.nl

In de uitoefening van haar taken heeft La Poubelle bepaalde persoonsgegevens nodig van jou als vrijwilliger, of medewerker met een SW indicatie. Dit gaat van contactgegevens over identiteitsgegevens, beschikbaarheid en inzetbaarheid,  tot medische gegevens.

Via dit addendum bij de privacyverklaring van Diamant-groep wil La Poubelle jou informeren en transparant zijn over de manier waarop deze persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld verzameld bij het inschrijven van een vrijwilliger of voor de uitvoering van onze dagbesteding Daarnaast zijn nog een aantal andere verwerkingsactiviteiten mogelijk.

Het blijft gaan om jouw privacy en de Diamant-groep gaat, als verwerkingsverantwoordelijke, dan ook steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met jouw persoonsgegevens.

Wanneer voorbeelden van persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden of bewaringstermijnen worden opgesomd in dit addendum zijn deze niet limitatief. Dit betekent dat ook andere voorbeelden vallen onder de bepalingen van dit addendum.

 Welke definities gebruiken we in dit addendum?

Termen Definities
‘Wij’, ‘ons’ Heeft betrekking op Diamant-groep: Zevenheuvelenweg 14-16, 5048 AN Tilburg, Nederland.
‘Je’, ‘jouw’ Heeft betrekking op iedereen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt door de Diamant-groep.
Autoriteit Persoonsgegevens Dit is een onafhankelijke overheidsinstantie die toekijkt of de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming wel wordt gevolgd. Zij kunnen eventueel boetes opleggen als de wetgeving niet wordt gevolgd.
Functionaris Gegevensbescherming De FG is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De taken van de FG zijn informeren, adviseren, toezicht houden en bewustwording creëren. Deze taak wordt in alle onafhankelijkheid uitgevoerd.
Persoonsgegevens of persoonlijke gegevens Heeft betrekking op alle informatie die je als persoon kan identificeren (direct of indirect) bv. Naam, adres, woonplaats.
Bijzondere persoonsgegevens Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die je als persoon niet zomaar met iedereen wilt delen. Hieronder verstaan we onder andere gegevens politieke opvattingen, seksuele geaardheid of je lidmaatschap van een vakbond blijkt. Iets wat je niet zomaar wilt delen dus!
Betrokkene (betrokken persoon) Alle natuurlijke personen van wie Diamant-groep de gegevens verwerkt.
Verwerkingsverantwoordelijke Bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, en voor welke doeleinden dit gebeurt. In de meeste gevallen is de Diamant-groep verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens van haar medewerkers.
Verwerkers Zijn partijen die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. Als voorbeeld kan hier verwezen worden naar softwareleveranciers waar de Diamant-groep beroep op doet om haar IT-middelen aan te leveren.
Verwerken Omvat elk gebruik van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, verspreiden of wissen ervan.
Geautomatiseerde besluitvorming Hiervan is sprake wanneer er een beslissing wordt genomen zonder menselijke tussenkomst. Denk maar robots, automatische beslissingen die worden genomen door computers,…

Van wie kan de Diamant-groep persoonsgegevens verwerken?

De persoonsgegevens die binnen de Diamant-groep worden verwerkt zijn onder andere van:

 • Medewerkers (regulier en niet-regulier)
 • Klanten die betrokken zijn bij het inkoopproces
 • Gegevens van personen afkomistig van gemeenten uit de Gemeenschappelijke Regeling

Van wie worden persoonsgegevens nog extra opgeslagen bij La Poubelle?

 • Vrijwilligers
 • Medewerkers met een bijstandsuitkering
 • Medewerkers met een SW indicatie
 • Medewerkers met een indicatie beschut werk
 • Klanten wiens gegevens worden verwerkt bij het kopen van producten of die een bestelling plaatsen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen leiden tot een identificeerbare persoon. Er is sprake van gegevensverwerking als deze bijvoorbeeld worden verzameld, vastgelegd, geordend, bewaard of geraadpleegd.

Wij verwerken persoonsgegevens over je Hieronder een aantal van de persoonsgegevens die wij in de meeste gevallen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

In het kader van het uitvoeren van de participatiewet en WSW is het tevens mogelijk dat wij gegevens over uw gezondheid verwerken.

Welke gegevens worden er verzamelt en verwerkt binnen La Poubelle?

Onder persoonsgegevens valt elke informatie die toelaat om, direct of indirect, een individu te identificeren. La Poubelle kan bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens van de als vrijwilliger of medewerking met een uitkering opvragen:

 • Behaalde diploma’s;
 • Beschikbaarheden;
 • Financiële gegevens;
 • Een kopie van je ID;
 • Medische gegevens (medicijnengebruik, verslavingen, ziektes en aandoeningen).

Onder het verwerken van persoonsgegevens valt elke handeling die wordt verricht met betrekking tot deze persoonsgegevens, zowel digitaal als op papier. Dit kan gaan over het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, raadplegen, gebruiken, aligneren of combineren, verstrekken door middel van doorzending, bijhouden, vernietigen, wissen of blokkeren van gegevens.

La Poubelle beperkt het verzamelen van persoonsgegevens steeds tot hetgeen noodzakelijk is om haar taken uit te oefenen. Daarnaast is het ook mogelijk dat La Poubelle bewakingsbeelden maakt en bewaart (niet langer dan noodzakelijk).

Wat zijn de verschillende doeleinden van de verwerking binnen La Poubelle?

La Poubelle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je te laten inschrijven als vrijwilliger;
 • Om cliënten een op maat gemaakte begeleiding te kunnen bieden;
 • Camera’s die worden geplaatst om de veiligheid van La Poubelle te garanderen;
 • Om een ontwikkel- en werkplek te kunnen aanbieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat zijn de verschillende grondslagen van de verwerking binnen La Poubelle?

  La Poubelle verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

  •  Je hebt toestemming gekregen van de persoon om wie het gaat.
  • Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren.
  • Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om je gerechtvaardigde belangen te vertegenwoordigen.
  • Het uitoefenen van een taak van algemeen belang of openbaar gezag.

  Jouw persoonsgegevens worden door La Poubelle niet gebruikt op een met deze doeleinden onverenigbare wijze.

  Hoe lang worden je gegevens bewaard?

  De Diamant-groep bewaart personeelsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is. De Diamant-groep voert als verwerkingsverantwoordelijke daarvoor een bewaartermijnenbeleid waarin zoveel mogelijk de wettelijke richtlijnen worden gehanteerd. Het bewaartermijnenbeleid wordt meegenomen bij het opstellen van richtlijnen en procesbeschrijvingen. Hierbij wordt de selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen vastgesteld 26 februari 2020 als uitgangspunt gehanteerd.

  Indien er geen wettelijk vastgestelde bewaartermijn bestaat, worden jouw gegevens bijgehouden volgens de noodzakelijkheid voor een correcte verwerking van je gegevens.

  Met wie moet je bij vragen contact opnemen?

  Heb je vragen over de manier waarop de Diamant-groep je gegevens bewerkt of bewaart, of over de rechten die je hierop hebt, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

  Bij de Diamant-groep

  Wil je een van de bovenstaande rechten uitoefenen zoals omschreven in deze privacyverklaring? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar volgend postadres:

  Zevenheuvelenweg 14

  5048 AN Tilburg

  Postbus 5033

  5004 EA Tilburg

  Het kan ook via e-mail naar volgend adres gestuurd worden: privacy@diamant-groep.nl

  Een klacht indienen kan bij de Functionaris Gegevensbescherming via volgend mailadres:  fg@diamant-groep.nl

   

  Bij de Autoriteit Persoonsgegevens

  Je zou ook contact kunnen opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan door gebruik te maken van het contactformulier dat gepubliceerd is op de website van de AP om een klacht in te dienen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   

  Cookiebepaling

  We zijn als de Diamant-groep wettelijk verplicht de gebruiker van onze website te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van de Diamant-groep maakt gebruik van cookies.

  Wat zijn cookies?

  Cookies zijn bestanden die uw voorkeuren tijdens het browsen onthouden en opslaan op uw eigen apparaat. Een cookie slaat niet uw naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens op. Ook andere persoonlijke gegevens als wachtwoorden weet een cookie niet. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.

  Welke cookies gebruikt de Diamant-groep?
  Functionele cookies

  Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie. Uw apparaat onthoudt de indeling die u zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we niet vooraf toestemming te vragen.

  Cookies voor websitestatistieken, analytische cookies

  Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van onze websites. Met deze inzichten proberen we onze website te verbeteren. Analytische cookies maken een minimale inbreuk op uw privacy. De opgeslagen gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon. We maken bij de La Poubelle gebruik van Google Analytics. Bijvoorbeeld om te analyseren welke pagina’s het beste worden bezocht en via welke browser of apparaat mensen surfen. Op basis daarvan kunnen we onze sites verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen dus zijn niet te herleiden naar wie u bent. Ze worden alleen gebruikt om uw bezoek aan onze site te analyseren. Ook voor deze anonieme cookies hoeven we niet vooraf toestemming te vragen.

  Cookies weigeren

  De cookies die we gebruiken zorgen ervoor dat u de website beter kunt gebruiken en de informatie die we via de cookies verzamelen is voor ons belangrijk om de inhoud van de website goed op onze bezoekers af te stemmen. We waarderen het daarom als u ons cookies laat gebruiken. Wilt u desondanks dat via www.lapoubelle.nl geen cookies worden geplaatst op uw computer? Dan kunt u de instellingen van uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Hoe dat moet is afhankelijk van welke browser u gebruikt. U kunt dit het beste opzoeken via de helpfunctie van uw browser.